Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Ford Otosan”) tarafından, tarafınızdan sağlanan elektronik iletişim adresinize, adreslerinize telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerinizin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını, Ford Otosan’ın iktisadî ve ticari faaliyetlerinin yapılmasına elektronik ticaret ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişi Aracı Hizmet Sağlayıcılar vasıtasıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderebilmesi için Aracı Hizmet Sağlayıcılarla paylaşılmasını, mevzuat kapsamındaki müşteri KVK haklarınız saklı kalmak kaydı ile kabul etmektesiniz.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

sahiptir. Bahsi geçen talepler, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi’ne Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 Sancaktepe, İstanbul adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Onay mesajını ileten alıcılara aynı gün içinde aşağıdaki onay teyidi metni gönderilir.

Onay Teyidi Metni:

Elektronik iletişim adresiniz onayınız doğrultusunda markamıza/firmamıza ait ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amacı ile veri tabanımıza kaydedilmiştir. Bizden ticari elektronik ileti almak istemiyorsanız [_____] yazıp [_____]’ye gönderebilirsiniz.

Bu internet sitesi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. sponsorluğunda yürütülen bireysel bir Yeni Girişim (Start-Up) Projesi fizibilite çalışmaları ve istatistiki araştırmalar için oluşturulmuştur. Mevcut haliyle herhangi bir ticari faaliyeti hedeflememektedir. Bu bireysel girişim tahtında sağlanan hizmet belirli bir kota ve bölge ile kısıtlı olup özel şartlara tabiidir. Bu süreçte paylaşılan Kişisel Verileriniz Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına tabi olarak işlenecektir. Söz konusu Politika ve işleme faaliyetlerine ilişkin Aydınlatma Metni’ne aşağıda yer almaktadır.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Ford Otosan”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Ford Otomotiv sponsorluğunda yürütülen bireysel yeni girişim (Start-Up) projesi için fizibilite çalışmaları ve istatistiki araştırmalar yapma amaçlarıyla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.fordotosan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Ford Otomotiv sponsorluğunda yürütülen bireysel yeni girişim (Start-Up) projesi için fizibilite çalışmaları ve istatistiki araştırmalar yapma amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, yayıncı kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.fordotosan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki ortamda binamızda bulunan güvenlik kameraları ile ses ve görüntü elde edilmesi yoluyla Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaya yöneli yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.fordotosan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Ford Otosan’a iletmeniz durumunda Ford Otosan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ford Otosan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.